Villkor

Våra olika tvätt tjänsterna beskrivs på hemsidan. Det är kundens ansvar förvissa sig om vad som omfattas av de olika typer av tjänsterna.

Om kunden beställer en tjänst där Eco Dry Steam AB direkt kan se att det inte kommer räcka med den tvätt tjänst kunden betalat för, måste vi kontakta kunden och avråda eller erbjuda tilläggstjänster för fullgott resultat eller på annat sätt vara olämplig. Om kunden avstår från rekommenderade tilläggsbeställning eller vidhåller avrådd tjänst utför Eco Dry Steam AB den beställda tjänsten och kunden anses ha accepterat slutresultatet.

När vi behöver tillgång till nyckel till bilen, om du beställt ett sådant paket skall nyckeln överlämnas vid bilen eller i nära anslutning samt efter avslutat arbete ta emot nyckeln, eller anvisa annan mottagare eller plats i anslutning till bilen, efter överlämnandet av nyckel till tredje person friskriver vi oss allt ansvar från hur bilen används.

Det är kundens ansvar att veta vad bilens fabrikat har för garanti efter motortvätt med ånga i motorutrymmet, det är så många olika direktiv, därför friskriver vi oss från det.

Webbplatsen administreras av Eco drysteam Dalarna AB:
 • Momsregistreringsnummer: XXX
 • Företaget är registrerat i Sverige

Eco drysteam  AB 2020. Med ensamrätt.

Vilka och varifrån samlar vi in personuppgifter?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på webbsidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Definitioner

Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Sådan data kan till exempel vara namn, bild, personnummer, e-postadress och hemadress, IP-adress, information om kompetens, utbildning eller tidigare erfarenhet. Även om en enda uppgift kanske inte räcker för att identifiera dig som individ, kan en uppgift utgöra Personuppgifter om den, i kombination med andra uppgifter kan kopplas till dig.

”Behandling” av Personuppgifter betyder i huvudsak en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter, så som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka Personuppgifter samlas in och varför?

Vi samlar in uppgifter när du till exempel använder våra tjänster, registrerar dig för våra kurser och seminarier, prenumererar på vårt nyhetsbrev, ansöker om jobb, deltar i enkäter eller kontaktar oss i olika typer av frågor.

Vi samlar även in Personuppgifter som är nödvändiga för att administrera din kundrelation med oss och för att tillhandahålla tjänster i enlighet med vårt ömsesidiga avtal. Detta inkluderar vanligtvis information som ditt namn och telefonnummer, din adress och e-postadress, men kan också innehålla annan information, till exempel IP-adress. Vi kan samla in Personuppgifter om dig från olika källor.

Uppgifter som hämtas in automatiskt när du besöker vår webb sida.

Vi (och tredje parts tjänsteleverantörer som agerar på våra vägnar) använder cookies och andra verktyg (som webbanalysverktyg och pixeltaggar) för att automatiskt samla in information om dig när du använder vår webbplats, med förbehåll för villkoren i denna Integritetspolicy och tillämpliga lagar och förordningar. De typer av uppgifter som samlas in automatiskt kan innehålla:

 • Information om vilken typ av webbläsare du använder
 • Användarbeteende och interaktionsdata för de webbsidor du har tittat på
 • Din IP-adress
 • Språket i din webbläsare
 • Din geografiska plats (begränsad till stad och land);
 • Din nätoperatör

Information som kan hämtas in från andra källor

Vi kan få Personuppgifter om dig från andra legitima källor, inklusive information från kommersiellt tillgängliga källor, såsom offentliga databaser och data-aggregatörer, samt information från tredje part. De typer av Personuppgifter som vi kan hämta från sådana källor inkluderar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Titel och arbetsplats
 • Referenser (vid anställningsprocess)

För vilket syfte Behandlas Personuppgifter?

De Personuppgifter som vi samlar om dig kommer att användas för:

 • Att följa lagliga krav eller lagliga auktoritetsförfrågningar
 • Administrativa och interna affärsändamål
 • Att förse dig med produkter och tjänster samt att informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • Att utvärdera och förbättra vårt erbjudande till, och kommunikation med, kunder
 • Utveckling av vår verksamhet och våra tjänster
 • Databehandling för reklamändamål
 • Statistik

Behandling av Personuppgifter på grund av rättslig förpliktelse

Behandling av Personuppgifter är också tillåtet om nationell lagstiftning begär, kräver eller tillåter detta. Typen och omfattningen av Behandlingen måste vara nödvändig för den lagligt godkända databehandlingsverksamheten och måste följa gällande lagbestämmelser.

Behandling av Personuppgifter på grund av berättigade intressen

Personuppgifter kan också behandlas om det är nödvändigt för ett berättigat intresse hos oss.

Berättigade intressen är i allmänhet rättsliga (t.ex. insamling av utestående fordringar) eller kommersiell karaktär (t.ex. undvikande av kontraktsbrott). Vi kan till exempel ha ansett att vi har ett berättigat intresse för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och att administrera ditt kundkonto.

Användardata och internet

Om Personuppgifter samlas in, bearbetas och används på webbplatser eller i appar måste de registrerade informeras om detta i ett integritetsutlåtande och i förekommande fall informeras om cookies. Integritetsutlåtanden och eventuell cookies information måste integreras så att de är lätta att identifiera, direkt tillgängliga och konsekvent tillgängliga för de registrerade. Om användningsprofiler (spårning) skapas för att utvärdera användningen av webbplatser och appar, måste de registrerade alltid informeras i integritetsutlåtandet. Personlig spårning får endast utföras om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning eller efter samtycke från den registrerade. Om webbplatser eller appar kan få tillgång till Personuppgifter inom ett område som är begränsat till registrerade användare, måste identifieringen och godkännandet av den registrerade erbjuda tillräckligt skydd vid åtkomst.

Hur länge lagras Personuppgifter?

Den information vi samlar om dig kommer att sparas under vår affärsrelation med kunden. Vi kommer dock att ta bort din personliga information tre (3) år från när affärsrelationen avslutats. Observera att vissa uppgifter måste lagras under en längre tid, även efter att ett affärsförhållande har avslutats, när det krävs enligt nationell lagstiftning. Sådana krav kan exempelvis framgå av skattelagstiftning eller bokföringslagar. Observera också att vissa domän namn registreringar också kräver att viss data lagras under en längre tid.

Ingen information om dig kommer att sparas längre än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som strider mot lagen.

Utgivande av personuppgifter

Vi har rätt att anlita Underbiträden för att Behandla Personuppgifter på dina vägnar. Vi förbinder oss att informera dig om våra möjliga planer på att anställa och/eller ersätta ett Underbiträde, vilket ger dig möjlighet att göra invändningar mot sådana ändringar.

Om vi anlitar Underbiträden för att Behandla Personuppgifter på dina vägnar, är vi fullt ansvariga gentemot dig för sådana Underbiträden.

Företag som Behandlar Personuppgifter på våra vägnar kommer alltid att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter upprätthålls av våra partners. När det gäller icke-EU/EES-partners, tas särskilda skyddsåtgärder, exempelvis tecknandet av avtal som innehåller standardiserade klausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen.

Dina Personuppgifter kan också lämnas ut till tredje part när (i) det krävs enligt lag, andra lagstadgade eller statliga beslut, eller (ii) information lämnas till försäkringsbolag, banker eller förmånspartners enligt ovan.

Vi kan också avslöja Personuppgifter till tredje part, till exempel polisen, skattemyndigheten eller någon annan myndighet, vid en brottsutredning eller om vi annars är skyldiga att lämna sådan information utifrån lag eller myndighetsbeslut.

Vi kommer inte att avslöja dina Personuppgifter i någon annan mån än vad som beskrivs.

Dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagar, begära tillgång till de Personuppgifter som Behandlas om dig när som helst. Du har också rätt att få felaktiga Personuppgifter om dig korrigerade, begära att vi raderar dina Personuppgifter, begränsa vår Behandling av dina Personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och motsätta dig Behandlingen av dina Personuppgifter.

När Behandlingen baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till den Behandlingen när som helst. Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet om du tror att dina Personuppgifter Behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten del data som skickas från en webbsida och som lagras i en användares webbläsare, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet medan användaren surfar på webbsidan. En cookie kan hjälpa webbsidans leverantör att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbsidan, ge dig tillgång till vissa funktioner på webbsidan och/eller registrera dina surfmönster. Det finns annan teknik som pixel-taggar, webbuggar, webblagring och andra liknande filer och teknologi som kan ha samma funktioner som cookies. Vi använder termen “cookies” för cookies och all sådan liknande teknologi.

Vi använder både “persistent cookies” och “session cookies”. Medan persistent cookies kvarstår på din dator under en längre tid tas sessions cookies automatiskt bort när webbläsarfönstret är stängt.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.

Läs mer i vår sekretesspolicy om vilka vi är, hur du kontaktar oss och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.Ecodrysteam.se

Tillåtelse att få åtkomst till webbplatsen

Eco drysteam  AB ger tillåtelse till begränsad åtkomst och personligt bruk av webbplatsen. Denna tillåtelse ger dig inte rätt att ladda ned (utom när det gäller allmänna cachefunktioner) eller ändra webbplatsen eller delar av den utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från JM Print Sverige AB. Tillåtelsen omfattar inte heller vidareförsäljning eller kommersiellt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive insamling och bruk av produktutbud, beskrivningar eller priser, indirekt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, nedladdning eller kopiering av kontoinformation för andra butiksinnehavares bruk eller användande av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg. Webbplatsen eller delar av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, vidaresäljas, besökas eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Begränsningar

Du får inte använda ramar för att dölja varumärken, logotyper eller annan egendomsinformation (inklusive bilder, text, sidlayout eller information) från Eco drysteam AB utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats. Du får inte använda metataggar eller annan "dold text" tillsammans med Eco drysteam ABsfirmanamn, produktnamn eller varumärken. All obehörig användning av webbplatsen ogiltigförklarar samtliga tillåtelser eller licenser för bruk av webbplatsen som har getts av Eco drysteam AB.

Du får inte använda någon logotyp, något varumärke eller någon annan upphovsrättsskyddad bild eller varumärke som visas på webbplatsen som del i en länk utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan leda till avbrott, skada eller försämring av webbplatsen, eller förhindrad åtkomst till webbplatsen.

Du får inte använda webbplatsen:

 • i bedrägligt syfte eller inom ramen för kriminella aktiviteter eller annan otillåten verksamhet.
 • för att skicka, använda eller återanvända material som är otillåtet, anstötligt, ärekränkande, motbjudande eller hotfullt.
 • som gör intrång i upphovsrätt, varumärken, förtrolig information eller andra rättigheter, eller som på annat sätt är skadligt för tredje part eller är förkastligt.
 • som består av eller innehåller virus, politiska uttalanden, kommersiella yttranden, kedjebrev, mass-e-post eller spam.
 • för att orsaka obehag, olägenhet eller onödig oro.

Upphovsrätt, juridisk försäkran och databasrättigheter

Hela webbplatsens innehåll och webbplatsens uppbyggnad, t ex text, grafik, logotyper, symboler, bilder och programvara, tillhör Eco Dry Steam Dalarna AB eller deras innehållsleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning och lagar om databasrättigheter.

All programvara som används på webbplatsen tillhör Eco drysteam AB eller våra programvaruleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från Ecodrysteam AB. Framförallt får du inte tillämpa datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och nedladdningsverktyg (varken en eller flera gånger) i syfte att använda betydande delar av webbplatsen. Vidare får du inte upprätta och/eller ge ut en egen databas, som innehåller betydande delar av webbplatsen (t ex våra priser eller vårt produktutbud).

Mer information finns i avsnittet Juridisk försäkran nedan.

Juridisk försäkran

www.Ecodrysteam.se är en registrerad domän som tillhör Eco drysteam AB.

Ändringar av tjänster eller tillägg till villkoren

Ecodrysteam AB förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av webbplatsen, företagets policy och dessa villkor. Ditt användande av webbplatsen och de beställningar du gör lyder under de bestämmelser och villkor som gäller när du använder webbplatsen eller när du beställer produkter från oss, utom i de fall lagen kräver att bestämmelserna eller villkoren ändras (i vilket fall sådana ändringar även gäller tidigare beställningar du gjort från oss). Om några av dessa bestämmelser är ogiltiga eller av någon annan anledning inte äger laga kraft, ska ifrågavarande bestämmelser tas bort från övriga bestämmelser och påverkar därmed inte giltigheten eller tillämpningen hos övriga bestämmelser.

Ansvarsbegränsning

Om du inte efterlever dessa villkor, och vi inte vidtar åtgärder mot dig, har vi ändå rätt att hävda våra rättigheter om du vid ett annat tillfälle bryter mot dessa villkor.

Jurisdiktion och domstol

Ditt användande av webbplatsen, varje köp du gör från webbplatsen och dessa villkor lyder under svensk lag och anses har skett i Sverige. Du godkänner, liksom vi, att underkasta dig svenska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.

Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

kontrollera eventuella text, priser etc.

Eco drysteam AB ansvarar inte för fel som ej påpekats av köparen. Återkom med eventuella ändringar eller ett godkännande av tjänst. Om inget annat anges så anses ordern godkänd 2 dagar efter att tjänst utförts till kund.

Vid godkänd offert skickas fakturan automatiskt ut till kund efter 14 arbetsdagar från order datum.

Kontakta oss via telefon eller e-post.

Köpvillkor

Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses accepterade av köparen. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor. 

Payson

Betalning med Payson. Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett PaysonKontosedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

Pris och betalning

Samtliga priser på vår webbplats är dagsaktuella priser. Observera att priser visas som inklusive moms (25%), priser på Eco drysteam Shop är inklusive moms. Prisjusteringar kan ske när som helst utan föravisering. Eco drysteam AB säljer endast till personer och företag som kan betala med via faktura, förskottsbetaling, swish, och Klarna.

En skriftlig reklamation ska innehålla kundnummer, ordernummer samt orsak till reklamation, och om produktskador upptäckts, dokumentation på dessa skador.

Vid godkänd reklamation ersätts med återställande efter överenskommelse.

Händelser utanför vår kontroll

Eco drysteam AB kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i fullgörandet av våra åtaganden enligt dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen i fullgörandet orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Ansvar för fel

Eco drysteam AB är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation eller vad som följer av lag.

Eco drysteam AB ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

Eco drysteam AB ansvar omfattar inte:

 • fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
 • fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Ecodrysteam AB instruktioner;
 • fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Ecodrysteam AB kontroll;

Ansvarsbegränsning (gäller endast företag)

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Eco drysteam AB enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

JM Print Sverige AB ansvar omfattar endast direkta förluster. Eco drysteam AB ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som JM Print Sverige AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Skulle Eco drysteam AB vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Eco drysteam AB fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

Betalningsvillkor

Vi har som ordinarie 15 dagars betalningsvilkor på våra fakturor önskar man längre betalningsvilkor så kontaktar man Eco drysteam AB. Vi på Eco drysteam AB använder oss av faktureringstjänst från Fortknox. Vi tar ut en administrationsavgift på 50 kr. Vi kan komma att göra en kreditprövning i annat fall gäller förskottsbetalning. Vid försenad betalning vid fakturaköp gäller de villkor som ställs av Fortknox i samband med fakturaköp. Om betalningen uteblir tillkommer en  dröjsmålsränta om 7.50 % i enlighet med Fortknox villkor. Villkoren för fakturaköp går att läsa i sin helhet på www.fortknox.se eller genom att du kontaktar oss på Eco drysteam AB.

Beställning/order via hemsidan www.Ecodrysteam.se

När du gör en beställning för att köpa en produkt från webbplatsen skickar vi dig en orderbekräftelse via e-post. Detta e-postmeddelande bekräftar att vi mottagit din beställning och innehåller all information om beställningen. Din beställning utgör en uppmaning till oss om att du vill köpa en viss tjänst. Köpet godkänns av och vi utför tjänsten till dig. När du gör en beställning anhåller du om att ingå ett avtal med Eco drysteam AB. Eco drysteamAB äger produkten till dess att du har betalat den till fullo och Eco drysteam AB har mottagit betalningen.

Skiljedom eller tvist

Eco drysteam AB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.